آدرس: تهران - خیابان احمد قصیر(بخارست) - خیابان هشتم- پلاک ۲۴

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۷۳۷۷۵۵

تماس با فومن شیمی

خیابان احمد قصیر( بخارست) خیابان هشتم، پلاک ۲۴

Address

تهران - خیابان احمد قصیر(بخارست) - خیابان هشتم- پلاک ۲۴

فرم تماس